TOKENFLEX KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KULLANICI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Token Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda
işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un
5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un 4. maddesi
gereğince “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” bir şekilde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Kullanıcı bilgilerinin kaydedilmesi ve güncellenmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanmanız dolayısıyla ilgili kullanıcı sözleşmesinin
 • kurulması ve ifası,
 • Çalışmakta olduğunuz firma ile Şirket arasındaki iş ilişkisi doğrultusunda Tokenflex kullanıcı
 • hesabınızın açılması,
 • Faydalanmakta olduğunuz ürünümüze göre değişiklik arz edebilecek olmakla beraber;
 • kart/çek/kod/hesap tanımlamalarının gerçekleştirilmesi, aktivasyon ve işletme süreçlerinin ifası,
 • Tokenflex mobil uygulaması kullanımına ilişkin iletişimlerin sağlanması, edimlerin yerine
 • getirilmesi,
 • İş süreçlerinin ve iş geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Tokenflex mobil uygulamasına kayıtlarınızın alınması, hesabınızın aktivasyonu ve doğrulama
 • süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tokenflex mobil uygulaması kullanımınız kapsamında bakiye ve alışveriş geçmişinizin
 • görüntülenmesinin sağlanması ve ilgili çalışmaların iş birimleri tarafından yürütülmesi,
 • Söz konusu olması halinde tarafınıza çeşitli puan, avantaj ve/veya imkanlar sağlanması,
 • Üyelik olan hallerde; üyelik kayıt işlemlerinin yürütülmesi ve üyelik hesabınızın işletilmesi,
 • Uygulama üzerinden iletilen soru, talep ve/veya şikayetlerinizin Çağrı Merkezi’ne iletilmesi ve
 • çözümü için tarafınız ile iletişim sağlanması,
 • Destek hizmetlerinin sağlanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Kullanıcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin ve iş geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından
 • sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz
 • tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz
 • tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş
 • güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcı memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel
 • verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.

Açık rızanızın varlığı halinde;

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi
 • amacıyla işlenmesi,
 • Dış kaynak veri barındırma hizmeti tedariki esnasında kullanılan teknik altyapının yurt dışında
 • bulunması nedeniyle kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı,
 • Mobil uygulamayı kullanımınız dahilinde kullanıcı ve konum verilerinizin konumunuza yakın üye
 • iş yerlerinin tarafınıza sunulması amacıyla işlenmesi.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında işveren, elektronik ortamda çevrim içi başvuru/öneri/şikayet gibi formlar, Tokenflex mobil uygulaması, web sitemiz, çağrı merkezi, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz kapsamında ifa yardımcılarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. İş ortaklarımız güncellenebilecek olup bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile https://www.tokeninc.com/is-ortaklari/ linki üzerinden görüntülenebilir

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize yönelik olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
 • öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve
 • bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
 • gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
 • edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere
 • bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
 • aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
 • giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.tokeninc.com/getmedia/39eae149-393a426f-a0da-f0d319a6c4f9/24-token-ilgili-kisi-basvuru-formu-mayis22-1908-ok.pdf adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.