TOKEN ÇERÇEVE ÜYE İŞYERİ KURALLARI

1. KURALLARIN UYGULANMA KAPSAMI

İşbu Token Çerçeve Üye İşyeri Kuralları (“Kurallar”), Reşitpaşa Mahallesi Katar Cad. Öğrenci Otomasyon Sit. No: 2/11/1 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Token Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (“Token”) ile TokenFlex yemek kartı kapsamında söz konusu olan üye işyeri (perakende işletme) ilişkinize ilişkin olarak tarafınıza (“Üye İşyeri”) uygulanacaktır.

Token ve Üye İşyeri münferit olarak “Taraf” ve bir arada “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Çağrı Merkezi Token Ürünleri ve bunların kullanımıyla ilgili olarak Müşteriler, Üye İşyerleri ve Kullanıcılar tarafından gelen tüm çağrıların yönlendirileceği çağrı karşılama kanallarının bütününü ifade eder.
İlgili Mevzuat Token Ürünleri’nin sağlanmasını ve bunlardan faydalandırılmasını ilgilendiren her türlü kanun, ikincil mevzuat, ilgili otorite kararları ve düzenlemeleri dahil olmak üzere her türlü yasal düzenlemeyi ifade eder.
Kullanıcı Müşteri’nin Token ile anlaşması kapsamında Token Ürünleri’nden faydalanacak olan Müşteri çalışanlarını ifade eder.
Müşteri Token ile anlaşması kapsamında Token Ürünleri’nden faydalanacak olan Kullanıcılar’ın çalıştığı şirketleri ifade eder.
Üye İş Yeri Token ile anlaşması kapsamında Token Ürünleri’ni satın alan işyerlerini ifade eder.
Üye İşyeri Sözleşmesi Üye İşyerlerinin Token ile imzaladıkları Üye İşyeri Sözleşmesi’ni ifade eder.
Token Ürünleri İşbu Kurallar’da ve Protokol’de düzenlenen, Token tarafından sağlanan ve Müşteri ile Kullanıcı’ya sunulan mal ve hizmetleri ifade eder.
Üye İşyeri Banka Hesabı Üye İşyeri’ne ait olan ve Üye İşyeri Sözleşmesi’nde Token’a bildirilen finansal hesap bilgilerini ifade eder.
Token Banka Hesabı Token tarafından yazılı olarak bildirilecek banka hesap bilgilerini ifade eder.
Üye Portalı Üye İşyeri tarafından uye.tokenflex.com.tr bağlantısı üzerinden erişim sağlanabilen ve iş süreçlerinin kolaylaştırılması adına çeşitli işlevlerin Üye İşyeri’ne sunulmasını sağlayan aşağıda sayılan menülere sahip elektronik platform:
 • Şubelerim Menüsü: Üye İşyeri’nin şube bilgilerini görüntüleyebildiği ve yönetebildiği, terminalleri görüntüleyebildiği ve bu terminalleri yönetebildiği menüdür.
 • Gün Sonu İşlemleri Menüsü: Üye İşyeri’nin gün içerisinde gerçekleştirdiği işlemlere dair gün sonu detaylarını görüntüleyebildiği, gün sonuna konu  işlemleri listeleyebildiği ve dışarı aktarabildiği menüdür.
 • Faturalarım Menüsü: Üye İşyeri’nin kestiği  harcama faturalarını, Token’ın kestiği komisyon faturalarını ve iade faturalarını görüntüleyebileceği menüdür.
 • Ödemeler Menüsü: Üye İşyeri’nin faturalarla ilişkilendirilerek ödeme tutarları ve vadelerini görüntüleyebileceği menüdür.
 • Kullanıcı Ayarları Menüsü: Üye İşyeri’nin kendisine ait bilgileri güncelleyebileceği, kullanıcı  ekleyebileceği veya çıkarabileceği menüdür.
 • Talep Formu Menüsü: Üye İşyeri’nin isteklerini, şikayetlerini veya önerilerini Token’a iletebileceği formun yer aldığı menüdür.
Token, bu elektronik platforma iş süreçlerinin kolaylaştırılması adına yukarıdaki menüler dışında çeşitli işlevlerin Üye İşyeri’ne sunulmasını sağlamak amacıyla dilediği zaman eklemeler yapabilir.

3. KONU

3.1. İşbu Kurallar’ın konusu, Token ile Üye İşyeri arasındaki Token Ürünleri’ne ilişkin hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

3.2. İşbu Kurallar, Taraflar arasında Üye İşyeri Sözleşmesi kapsamında kurulan ilişkinin ana hüküm ve koşullarını düzenlemekte olup Token Ürünleri’ne ilişkin Üye İşyeri özelindeki düzenlemeler, Taraflar arasında akdedilen protokoller (“Protokol”) ile düzenlenecektir. Kurallar ile Protokol arasında çelişki olması halinde Protokol öncelikli olarak uygulanır, Protokol’de düzenlenmeyen hususlarda Kurallar geçerli olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye İşyeri, Token’ın Müşteri ile akdettiği sözleşmeler uyarınca ve Token Ürünleri çerçevesinde Müşteri’ye ve Kullanıcı’ya mal ve hizmetleri sağlar.

4.2. Üye Portalı, Token tarafından yalnızca Taraflar’ın ticari ilişkisinin daha kolay yönetilmesine imkân sağlamak üzere tasarlanmış olup Token’ın Üye İşyeri’ne Üye Portalı’nı sözleşme boyunca sağlamak gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Token, Üye Portalı üzerinde tek taraflı değişiklikler yapmak ve/veya Üye Portalı’nın kullanımına geçici veya sürekli olarak son vermek hakkını haizdir. Bu kapsamda Üye İşyeri, Üye Portalı’nı kullanırken yaşayabileceği herhangi bir aksaklık veya böyle bir aksaklık ile bağlantılı olarak meydana gelecek herhangi bir zararın tazmini için Token’a karşı herhangi bir iddia ve talepte bulunamaz.

4.3. Üye Portalı’nın geçici olarak kullanılamaması veya Token tarafından kullanımının kalıcı olarak ortadan kaldırılması veya Üye İşyeri’nin Üye Portalı’na yönelik erişim yetkisinin sonlandırılması durumlarında, Üye İşyeri’nin işbu Kurallar kapsamındaki yükümlülükleri devam edecektir. Üye İşyeri bu doğrultuda, Üye Portalı üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin devamlılığını sağlamak üzere gerekebilecek tüm önlemleri almakla ve kayıtları tutmakla yükümlüdür.

4.4. Token, Üye Portalı’nın ara yüzünü, yapısını ve işlevlerini serbestçe belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

4.5. Üye İşyeri, Üye Portalı’nda Taraflar arasındaki iş süreçlerini aksatabilecek nitelikte herhangi bir arıza, sorun veya aksaklığı tespit etmesi halinde bu durumu gecikmeksizin Token’a bildirmekle yükümlüdür. Token, söz konusu aksaklığın en kısa zamanda giderilmesi için makul özeni gösterecektir.

4.6. Üye İşyeri, Token Ürünleri’nden faydalanmaya başlamadan önce Token tarafından talep edilen bilgileri Token’ın belirleyeceği yöntemle (e-posta vb.) Token’a doğru, eksiksiz ve güncel olarak sağlamakla ve bu bilgileri güncel tutmakla yükümlüdür. Söz konusu bilgiler, Üye İşyeri’nin yetkilendireceği çalışanı/temsilcisi tarafından sağlanacaktır. Söz konusu bilgilerin Üye Portalı üzerinden sağlanması halinde sağlanan bilgiler, yine aynı ara yüz üzerinden oturum açılarak değiştirilebilir. Söz konusu bilgilerin değiştirilmesi halinde Token, Üye İşyeri’nden değişikliğe konu bilgileri tevsik edici ek bilgi ve belgeler talep etmek hakkına sahiptir. Portal’a erişim için kullanılacak şifreler ve diğer erişim yetkilendirmesi bileşenleri Token tarafından sağlanacaktır. Üye İşyeri, Token arayüzlerine/portallarına erişim için gerekli olan tüm şifreleri gizli tutacağını, yetkisiz üçüncü kişilerle paylaşmayacağını ve tahsis amacı dışında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Erişim için kullanılan şifreleri elinde bulunduran çalışan/yetkilinin görevine son verilmesi ya da yetkisinin geri alınması sonrasında şifrelerin değiştirilmesi yükümlülüğü dahil, söz konusu şifrelerin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması Üye İşyeri'nin sorumluluğunda olup ilgili şifreler ile gerçekleştirilen her türlü işlem Üye İşyeri tarafından gerçekleştirilmiş addedilecektir. Üye İşyeri, sorumluluğu altında bulunan şifrelerin yetkisiz üçüncü kişilerce elde edilmesi halinde bu durumu derhal Token’a bildirecektir. Bu hususta geç kalınması veya bildirimin hiç yapılmaması sonucu meydana gelebilecek her türlü zarardan ve gerçekleştirilecek tüm işlemlerden Üye İşyeri sorumlu olacaktır. İşbu madde kapsamında Üye İşyeri tarafından temin edilecek bilgilerin eksik ve/veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle söz konusu olabilecek zararlardan Token hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk münhasıran Üye İşyeri’ne aittir.

4.7. Üye İşyeri, 4.6. madde kapsamında Üye Portalı üzerinde yer alan bilgileri de güncel tutmakla yükümlüdür.

4.8. Üye İşyeri, Token’a, Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve Protokol kapsamında Üye İşyeri adına ilgili süreçleri gerçekleştirecek ve iletişimlerin muhatabı olacak kişi/kişilerin kimlik ve iletişim bilgilerini yazılı olarak sağlar. İşbu kişiye/kişilere ait bilgiler hakkında Madde 4.6. madde hükümleri uygulanır.

Üye İşyeri; Üye İşyeri Sözleşmesi, işbu Kurallar ve/veya Protokol kapsamında kendisi tarafından Token’a temin edilen tüm kişisel verilerin hukuka uygun olduğunu, bu kişisel verilerin Token’ın internet sitesinde https://www.tokenflex.com.tr/yasal-metin-bilgilendirme linkinde yayınlanan ve işbu Kurallar’ın ekinde yer alan Tokenflex Üye İşyeri Temsilcisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni uyarınca işleneceğini bildiğini, söz konusu aydınlatma metnini kişisel verileri Token’a temin edilen Üye İşyeri çalışanlarının ve/veya yetkililerinin de dikkatine sunduğunu ve onların da aydınlatma metnini okuduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Token, Müşteri’nin ve Kullanıcı’nın Üye İşyeri ile arasındaki ticari ilişkiden sorumlu değildir. Token’ın Kurallar ve Protokol kapsamındaki yükümlülükleri, kendi süreçleri ile sınırlı olup açıkça düzenlenenler harici herhangi bir taahhütte bulunulmamaktadır.

4.10. Üye İşyeri; Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve Protokol kapsamında gerçekleştireceği tüm işlemlerde Üye İşyeri Sözleşmesi, işbu Kurallar ve Protokol ile Token tarafından belirlenecek sair koşullar ile Mevzuat’a uymayı taahhüt eder. Üye İşyeri, Kullanıcı’ya Mevzuat’a uygun, ayıpsız, müşteri memnuniyetini ön plana koyacak şekilde mal ve hizmet tedariğinde bulunacaktır. Üye İşyeri ile Kullanıcı arasındaki her türlü talep, şikayet, uyuşmazlık vb. bahsi geçen taraflar arasında olup Token hiçbir şekilde tarafı değildir.

4.11. Üye İşyeri, hiçbir şekilde Kullanıcı’nın Token Ürünleri’nden faydalanmasını engelleyici, zorlaştırıcı, geciktirici veya memnuniyetsizlik yaratacak şekilde etkileyemez, Token Ürünleri’nden faydalanılamayacağı izlenimi ve/veya sonucu doğuran hiçbir faaliyette bulunamaz.

4.12. Üye İşyeri, Token Ürünleri’ni hiçbir şekilde haksız kazanç/menfaat sağlayacak, Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve Protokol’de öngörülen kapsamın ötesinde faydalanacak/üçüncü taraflara faydalandıracak, Token/Müşteri/Kullanıcı aleyhine sonuç doğurtacak, Mevzuat’a aykırı işlemleri gerçekleştirmek için araç olarak konumlandıracak şekilde kullanamaz.

4.13. Token, Üye İşyeri’nin yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelebilecek gecikme, eksiklik ve/veya zararlardan sorumlu değildir.

4.14. Token, Üye İşyeri’ne Kurallar kapsamındaki hususlarda destek sağlanması kapsamında Çağrı Merkezi veya sair yöntemler ile danışma hatları tesis edebilir. Üye İşyeri, işbu kanalların Token Ürünleri’ne ilişkin ek bir taahhüt niteliğinde olmadığını kabul eder.

4.15. Üye İşyeri tarafından talep edilmesi ve Taraflarca ücret ve koşulları üzerinde yazılı olarak mutabık kalınması halinde Token, Üye İşyeri çalışanlarına Token Ürünleri’ne ilişkin bilgilendirici eğitimler verebilir. Her halükarda Üye İşyeri Sözleşmesi’ne, Kurallar’a ve Protokol’e Üye İşyeri çalışanlarının uygunluğundan Üye İşyeri sorumludur.

4.16. Üye İşyeri’nin, Token sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya bunlara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, bunlarla hukuka aykırı olarak rekabet etmesi veya bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermesi kesinlikle yasaktır.

4.17. Token ürün ve hizmetlerini “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, bunların kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Üye İşyeri’ne ticari kazanç, gelir, itibar, müşteri kitlesi, iş hacmi vb. sağlayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunulmamaktadır.

4.18. Üye İşyeri’nin Üye İşyeri Sözleşmesi ve/veya işbu Kurallar ve/veya Protokol’deki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirmemesi halinde Token Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, Kurallar’ı ve/veya Protokol’ü herhangi bir bildirim gerekmeksizin ve tazminat yükümlülüğü bulunmaksızın derhal feshederek Üye İşyeri’nden herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

4.19. Üye İşyeri, Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, işbu Kurallar ve Protokol’ü akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye İşyeri, Üye Portalı üzerinde oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

4.20. Üye İşyeri, Token tarafından, Üye Portalı’ndan işlem yapılmasının zorunlu tutulduğu hallerdeÜye Portalı’nı kullanabilmesi için Token’ın sağlayacağı çevrimiçi yazılımlara ve internet sitelerine erişim sağlamasının gerekli olduğunu kabul eder ve söz konusu yazılım ve siteleri erişmekte kullanacağı donanım ve yazılımların belirtilen teknik özelliklere sahip olması gerektiğinin bilincindedir. Token, söz konusu hizmetlere ilişkin bildirimleri hizmetlerin sunulduğu söz konusu yazılım ve internet siteleri üzerinden iletecek ve ayrıca Üye İşyeri'nin kayıt esnasında beyan ettiği, Üye İşyeri Sözleşmesi’nde yer alan İletişim Yetkilisi e-posta adresine yapacaktır.

4.21. Token hiçbir durumda, Üye İşyeri’nin kar kaybı, marka değerinin zarara uğraması, ticari itibarının zedelenmesi vb. durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir dolaylı zarar sebebiyle sorumlu tutulamayacaktır.

5. GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

5.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sınırlı sayı ilkesi çerçevesinde sayılan bilgiler haricinde tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. Taraflar, diğer Taraf’a ait Gizli Bilgi’yi değerli ticari bilgiler olarak kabul eder ve Gizli Bilgiler’i (ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen dereceden az olmamak kaydıyla) asgari olarak kendi gizli bilgilerini korumak için gösterdiği özenle aynı gizlilik derecesinde koruyacağını, kendi ve/veya üçüncü kişilerin menfaatleri için kullanmayacağını, kar amacı güderek ya da gütmeksizin üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve Protokol’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını, işbu kapsamda gerekli her türlü idari ve teknik güvenlik tedbirini alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aşağıda sınırlı sayı ilkesi dahilinde sıralanmış bilgiler gizli bilgi kapsamına girmeyecektir:

 1. işbu Sözleşme hükümleri ihlal edilmeksizin kamuya mal olmuş veya sonrasında kamuya mal olan bilgiler,
 2. Bilgi paylaşan Tarafça ifşa edilen bilgilerden bağımsız olarak bilgi alan Taraf tarafından geliştirilmiş olan bilgiler
 3. Bilgi alan Tarafça bu Sözleşme uyarınca kendisine bilgi paylaşan Taraf tarafından ifşa edilmeden önce bilindiği hukuka uygun olarak kanıtlanabilen bilgiler

5.2. Taraflar, Gizli Bilgi’nin izinsiz bir şekilde ifşası halinde bu durumu diğer Taraf’a derhal ve yazılı olarak rapor edecektir. Gizli Bilgi’nin, herhangi bir sebeple üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele kısmen açıklanmış olması, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğünün devamına engel teşkil etmeyecektir. Bu durum, bilginin geri kalan kısmının açıklanması için hiçbir şekilde haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır.

5.3. Taraflar Mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri yalnızca talep eden idari makama açıklayabilir. Ancak bu durumda, Gizli Bilgi’nin yalnızca ilgili idari makam tarafından talep edilen kadar kısmının açıklaması gerekmektedir. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına; bu durumda Gizli Bilgi açıklaması gereken Taraf’ın ilgili idari makam tarafından açıklanması talep edilen bilgiler hariç olmak üzere diğer tüm Gizli Bilgiler için gizlilik yükümlülükleri aynen devam etmektedir. Bununla birlikte, Taraflar, bu halde hukuki bir engel bulunmaması kaydıyla birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde yazılı olarak bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun üçüncü kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

5.4. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına Gizli Bilgileri vermeleri halinde Gizli Bilgiler’in ilgili çalışanlar ve danışmanlarla yalnızca görevlerini ifa etmeleri için gerekli olan kadar kısmını paylaşmak ve bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Kurallar’da yer alan yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler.

5.5. Taraflar arasındaki ilişkinin (işbu Kurallar ve Protokol’ün) sona ermesi ve/veya yürürlükten kalkması halinde Taraflar edindiği tüm Gizli Bilgiler’in iade edilebilir olanlarını, yasal olarak saklanması ve muhafaza edilmesi gerekenler hariç olmak üzere, diğer Taraf’ın tercihine bağlı olarak diğer Taraf’a tüm suretleri ve bunların tüm kopyaları ile iade edecek veya imha edecektir ve imhaya ilişkin tutanakları diğer Taraf’a sağlayacaktır.

5.6. Herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına; karşı Taraf ile Gizli Bilgi paylaşan Taraf, Gizli Bilgiler’in mülkiyetini elinde tutmaya devam etmektedir. İşbu kapsamda Taraflar, her zaman diğer Taraf tarafından kendisine tedarik edilmesini talep ettiği Gizli Bilgiler’in tamamını ya da bir kısmını diğer Taraf’a tedarik etmeyi reddetme hakkına sahiptir.

5.7. Taraflar, Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve Protokol kapsamında işlediği kişisel verilere ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilen ilke kararlar başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal düzenlemelere uygun davranacağını; faaliyetlerini 6698 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuata uygun şekilde yürüteceğini; kişisel verileri Üye İşyeri Sözleşmesi/Kurallar/Protokol’de kapsamı düzenlenmiş olan amaçlara uygun olarak işleyeceğini; kişisel verilere kendi çalışanı veya ilgili üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin engellenmesi için gerekli ve makul tüm idari ve teknik tedbirleri alacağını; çalışanlarının veya varsa taşeron çalışanının faaliyetleri sonucu doğacak zararlardan sorumlu olduğunu ve 6698 sayılı Kanun’a aykırılık halinde kusurunun mahkeme ve/veya idari otorite kararıyla ispatlanması halinde karşı taraf nezdinde işbu kapsamda doğan doğrudan zararı ödeyeceğini; Taraflar arasında yazılı olarak mutabık kalınmadıkça ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/2/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararında özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi bakımından öngörülen teknik ve idari tedbirleri almadıkça hiçbir özel nitelikli kişisel veriyi işlemeyeceğini ve diğer Taraf’a aktarmayacağını; diğer Tarafça kendisine aktarılan verileri ilgilendiren bir veri ihlali olması halinde bu durumu derhal ve en geç ihlalin öğrenilmesinden itibaren 24 saat içinde diğer Taraf’a bildirmekle yükümlü olacağını; diğer Taraf’ın veri sorumlusu olduğu süreçlere yönelik bir ilgili kişi başvurusunun kendisine gelmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu bilgi talebi iletilmesi veya sair sebepler ile diğer Taraf’ın veri sorumlusu olduğu veri işleme faaliyetlerine ilişkin üçüncü taraflara bilgi sağlaması gereken hallerde kendisine gelen işbu talebi diğer Taraf’a ileteceğini ve işbu kapsamda makul işbirliğinde bulunacağını, yasal zorunluluklar ve 6698 sayılı Kanun’un izin verdiği haller dışında Üye İşyeri Sözleşmesi’nin/Kurallar’ın sona ermesi ile birlikte diğer Tarafça kendisine aktarılan kişisel verileri 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak sileceğini, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. İşbu madde hükümlerine aykırı davranan Taraf, diğer Taraf’ın bu sebeple uğramış olduğu tüm doğrudan zararlarını, kesinleşmiş mahkeme kararına istinaden, tüm fer’ileriyle birlikte, ilk talepte, nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. İşbu madde, süresiz olarak Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Token Ürünü ve hizmetleri ve bunlar kapsamındaki her türlü görsel ve tasarım, yazı, logo, grafik dahil olmak üzere her türlü materyal hakları yahut bunları kullanma yetkisi ile Üye İşyeri’ne sağlanan Üye Portalı kapsamındaki her türlü görsel ve tasarım, yazı, yazılım, kaynak ve nesne kodları, marka, logo, grafik dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın bunların her türlü unsuru/parçası üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (“FSEK”) kaynaklanan mali haklar, manevi haklar ve bağlantılı haklar; marka, tasarım patent, faydalı model, entegre devre topografyaları gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ndan (“SMK”) kaynaklanan haklar; ticari sırlar, iş ürünleri ve know-how gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri kapsamında korunabilir haklar ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın mülkiyet hakları ve yurt içi veya yurt dışında tescil hakları dahil her türlü fikri ve sınai hakkı ve/veya bunları kullanma yetkisi münhasıran Token’a aittir.

6.2. Token’ın internet sitesinde ve Üye İşyeri’ne sağladığı ara yüzlerde ve portallarda bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı münhasıran Token’a aittir. İşbu mecra ve alanların tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya mecra veya alandan faydalanmanın ötesinde kullanılması, mecra ve alanın dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. veriler ile içeriklerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi, tahrip edilmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üye İşyeri'nin (i) Token’a ait yazılımların, portallerin ve ara yüzlerin güvenliğini tehdit edebilecek, bunların çalışmasını veya diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) yazılımlara, portallara ve ara yüzlere bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, bu alanlarda yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Token’a ait yazılımların, portalların ve ara yüzlerin çalışmasını engelleyecek başka yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması, Token tarafından sunulanlara bunları entegre etmeye çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, Token sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.

6.3. Üye İşyeri, ticari işletmesine ait ticari unvan, marka, logo ve sair belirleyici işaretin, Token’ın üye işyeri ağının tanıtılması, sunulması, reklam ve duyurularda yer alması, her türlü dijital ve sair mecrada yayınlanacak materyallerde kullanılması ve benzeri tanıtım amaçlarıyla Token tarafından ayrıca bir bedel ödenmeksizin kullanılabileceğini, işbu kullanımların marka hakkını ihlal etmeyeceğini, haksız rekabet teşkil etmeyeceğini ya da sair şekilde herhangi bir hakkını ihlal etmediğini, bu kullanımlar nedeniyle Token’dan herhangi bir ücret talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu kapsamda, Token tarafından talep edilmesi halinde Üye İşyeri, marka, amblem ve/veya logosunun yüksek çözünürlüklü materyallerini Token’a sağlayacaktır.

6.4. Taraflar, Üye İşyeri Sözleşmesi, işbu Kurallar ve Protokol kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri yerine getirirken herhangi bir üçüncü kişinin fikri haklarını ihlal etmeyecek, herhangi bir kişinin marka, patent, telif hakkı, ticari sır gibi haklarına halel getirmeyecektir. Taraflar, diğer Taraf’ın ticari markalarını herhangi bir şekilde küçük düşürecek ve ticari markaları dolayısıyla sahip olduğu itibarını zedeleyecek ve/veya itibarına zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Taraflar, diğer Taraf’ın ticari markalarını hiçbir zaman kötüye kullanmayacak ve kendisini diğer Taraf’ın iştiraki, ortağı ve/veya yasal temsilcisi olarak tanıtmayacaktır. Taraflardan herhangi birinin işbu maddeye aykırı davranışları nedeniyle diğer Taraf’ın zarara uğraması halinde, avukatlık ücreti vb. masraflar da dahil olmak üzere Taraflar, diğer Taraf’ın uğrayacağı doğrudan zarar ve ziyanı gidereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ETİK VE UYUM

7.1. Üye İşyeri, www.koc.com.tr/hakkinda/etik-ilkeler-ve-uyum-politikalari linkinde yer alan Koç Topluluğu Etik ve Uyum Politikaları ile Token tarafından açıklanan diğer ilgili politika ve prosedürleri incelediğini, anladığını ve Token ile olan tüm işlemlerinde bunlara uygun olarak hareket edeceği kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. Taraflardan her biri, kendisine ve Üye İşyeri Sözleşmesi’ne, Kurallar’a ve Protokol’e uygulanabilir olduğu ölçüde ve sınırda,

 1. Başta Türkiye Cumhuriyeti, Birlemiş Milletler, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ticaret Bakanlığı, ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve ilgili diğer ülkeler ve uluslararası organizasyon ve örgütler tarafından düzenlenen ve/veya uygulanan ticari ve mali yaptırımlar başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili tüm kanunlara, düzenlemelere, ambargolara, kararlara, önlemlere veya kısıtlayıcı tedbirlere (“Yaptırımlar”),
 2. Tüm ticari kısıtlamalar ile ihracat, ithalat ve yeniden ihracat kontrol düzenlemelerine ilişkin tüm yasal düzenlemelere (“İhracat Kontrol Düzenlemeleri”),
 3. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, FCPA, UKBA, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’nde öngörülen düzenlemeler başta olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamanın önlenmesi ile ilgili tüm yasal düzenlemelere; halihazırda uyumlu olduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Ayrıca Taraflar, işbu maddede yer alan düzenlemelerin bir Tarafça ihlal edilmesi halinde, diğer Taraf’ın Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, işbu Kurallar’ı ve/veya Protokol’ü ihlali gerçekleştiren Taraf’a yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı, derhal ve tazminatsız feshetme hakkı olduğunu ve diğer Taraf’ın bu sebeplerle uğradığı zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Üye İşyeri, doğrudan veya dolaylı olarak Token’ın ilgili mevzuata ve/veya işbu maddede yer alan düzenlemelere aykırılığı sonucunu doğurabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağını, kendisi hakkında gerçekleşen veya gerçekleşmesi olası bir soruşturmayı/ihlali veya Yaptırımlar ve/veya İhracat Kontrol Düzenlemeleri ile ilgili konularda vukuu bulan somut statü değişikliklerini derhal ve her halükarda 3 (üç) işgünü içerisinde Token’e yazılı olarak bildireceğini, Yaptırımlar’ın hedefi olan herhangi bir kişi ("Listelenen Kişi") tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilmediğini veya bu kişiye ait olmadığını, herhangi bir Listelenen Kişi’yi Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve Protokol ile ilgili herhangi bir iş/faaliyete dahil etmediğini/etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

7.5. Üye İşyeri, işbu maddede yer alan düzenlemelerin Üye İşyeri tarafından ihlal edilmesi veya bu düzenlemelerin Üye İşyeri tarafından ihlal edildiğine dair Token’in makul şüphesinin olması halinde, Token’in Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, Kurallar’ı ve Protokol’ü kendisine yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı, derhal ve tazminatsız feshetme hakkı olduğunu ve Token’in bu sebeplerle uğradığı ve/veya uğrayabileceği tüm zararlarını mahkeme kararına gerek olmaksızın, tüm fer’ileriyle birlikte, ilk talepte, derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. SÜRE VE FESİH

8.1. Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir eki ve parçası niteliğini haiz işbu Kurallar ve Protokol, Üye İşyeri Sözleşmesi’nin imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Üye İşyeri Sözleşmesi yürürlükte olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

8.2. Taraflardan her biri, Üye İşyeri Sözleşmesi’ni en az 1 (bir) ay önceden diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir neden göstermeksizin, tazminatsız ve tek taraflı olarak feshedebilir. Madde 8.3 ve 8.4 hükümleri saklıdır.

8.3. Taraflardan herhangi birinin;

 1. Kendi isteği ile ya da isteği dışında konkordatoya başvurması, iflas veya konkordato hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu tamamen değiştirmesi, mal varlığının tümünü elden çıkarması, ya da Taraflar’ın Üye İşyeri Sözleşmesi ve/veya işbu Kurallar/Protokol kapsamındaki edimlerini yerine getirmesine engel olacak hukuki bir düzenlemeye tabi olması ve/veya yasal yaptırıma maruz kalması, veya
 2. Üye İşyeri Sözleşmesi ve/veya işbu Kurallar ve/veya Protokol’de yer alan yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi ve/veya tam ve gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle diğer Taraf’ın kendisine göndereceği yazılı ihtara rağmen kendisine yapılacak ihtarın tebellüğ tarihini takip eden 2 (iki) hafta içerisinde söz konusu aykırılığı düzeltmemesi durumunda, diğer Taraf, Üye İşyeri Sözleşmesi’ni ve/veya işbu Kurallar ve/veya Protokol’ü diğer Taraf’a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle ve Üye İşyeri Sözleşmesi’nin kalan süresi dahil her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel, tazminat, cezai şart vs. ödemeksizin tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

İşbu maddede belirtilen hallerden birinin Üye İşyeri nezdinde vuku bulması halinde Token, ilgili bildirimi yapmadan önce, yaptıktan sonra ihlal giderim süresince ve/veya ihlal giderim süresinin sonrasında herhangi bir noktada Madde 8.4’te belirtilen askıya alma/kısıtlama yetkisini kullanabilir. Token bu kapsamda ayrıca varsa uğradığı adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) talep edebilecektir.

8.4. Token, Üye İşyeri’nin Üye İşyeri Sözleşmesi’ne ve/veya işbu Kurallar’a ve/veya Protokol’e aykırılığı, Mevzuat’a aykırı uygulamaları, sahtecilik şüphesi ve/veya güvenlik zafiyetleri dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın gerekli gördüğü hallerde, fesih ve tazminat talep etme hakları saklı kalmak kaydıyla Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, Kurallar’ı ve/veya Protokol’ü veya bunların bir kısmını ve/veya tamamını bildirimde bulunmaksızın derhal askıya alabilir/kısıtlamaya tabi tutabilir.

8.5. Üye İşyeri Sözleşmesi ve/veya işbu Kurallar /Protokol kapsamında yapılan satış işlemleriyle ilgili olarak fark edilecek şüpheli kullanımlara ilişkin Token’in Üye İşyeri hesapları üzerinde inceleme yapma hakkı bulunmaktadır. İşbu incelemeler tamamlanmadan, Token tarafından Üye İşyeri’ne bir ödeme yapılmaz. Token tarafından uygunsuz kullanımların tespit edilmesi halinde ilgili kullanımlara ilişkin bedeller Üye İşyeri’ne ödenmez. Tespit edilen uygunsuz kullanımlara ilişkin Token tarafından Üye İşyeri’ne herhangi bir ödeme yapılmışsa da Üye İşyeri’nin cari hesabına borç kaydedilmek suretiyle geri alınır. Şüpheli kullanımlar üzerine yapılan incelemeler sonunda Üye İşyeri’ne ödeme yapılması gerektiği sonucuna varılması halinde dahi Üye İşyeri, her ne nam altında olursa olsun faiz ve teminat talep hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. İşbu Kurallar’ın 5. ve 6. maddeleri, Üye İşyeri Sözleşmesi’nin, Kurallar ve/veya Protokol’ün herhangi bir sebeple feshi/sona ermesi halinde dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

8.7. Üye İşyeri Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenle feshi/sona ermesi halinde işbu Kurallar ve Protokol de sona ermiş sayılacak, Protokol’ün sona ermesi Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ve/veya Kurallar’ın yürürlükte kalmasına etki etmeyecektir.

9. SON HÜKÜMLER

9.1. Üye İşyeri Sözleşmesi, işbu Kurallar ve Protokol kapsamında Taraflar’ın yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden öngörülmesi mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler mücbir sebep (“Mücbir Sebep”) sayılacaktır. Mücbir Sebep halleri derhal diğer Taraf’a bildirilir. Mücbir Sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır. Mücbir Sebep halinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde, Taraflar, Üye İşyeri Sözleşmesi’ni (Mücbir Sebep’in Kurallar ve/veya Protokol’ü ilgilendirmesi halinde Kurallar ve/veya Protokol’ü) Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da karşılıklı ve yazılı olarak mutabık kalmak suretiyle Üye İşyeri Sözleşmesi’ni (Mücbir Sebep’in Kurallar ve/veya Protokol’ü ilgilendirmesi halinde Kurallar ve/veya Protokol’ü) feshedebilecektir. Her halükarda; Taraflar, Mücbir Sebep’in doğduğu ana kadar birbirlerine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

9.2. Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ve/veya işbu Kurallar’ın ve/veya Protokol’ün herhangi bir hükmünün, bir bölümünün ya da hükümlerinin, herhangi bir mahkeme ya da yetkili bir diğer makam tarafından geçersiz, uygulanamaz ve/veya hükümsüz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm, Üye İşyeri Sözleşmesi’nden ve/veya Kurallar’dan ve/veya Protokol’den ayrılmış ya da çıkarılmış olarak kabul edilecektir. Bu halde Üye İşyeri Sözleşmesi’nin, Kurallar’ın ve/veya Protokol’ün geri kalan tüm hükümleri aynen geçerliliğini korur. Taraflar, iyi niyet ilkesi çerçevesinde diğer hükümlerin arasına bu hükmün yerine yasaların izin verdiği ölçüde ve çıkarılan kelimelerin anlamına ve amacına mümkün olduğunca en yakın şekilde yeni bir hüküm koymayı kabul etmektedir.

9.3. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Kurallar’dan ve/veya ilgili mevzuattan doğan herhangi bir hakkını kullanmaması ya da geç veya eksik kullanması söz konusu haktan ve/veya bu hakla bağlantılı diğer haklarından feragat ettiği anlamına gelmez. İşbu Kurallar kapsamında, yazılı olmayan ve hakkından feragat eden Tarafın açık iradesini yansıtmayan feragatler geçerli olmayacaktır.

9.4. İşbu Kurallar, Taraflar arasında hiçbir ortaklık, temsilcilik, ortak girişim, acentelik, istihdam, işçi-işveren ve sair benzeri bir ilişki vb. ilişki tesis etmez, Taraflar birbirleri adına veya hesabına herhangi bir işlem gerçekleştiremez, beyanda bulunamaz.

9.5. Üye İşyeri Sözleşmesi ve/veya işbu Kurallar ve/veya Protokol’den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ın veri tabanlarında tutulan elektronik ve sistem kayıtları, ticari kayıtları, defter kayıtları, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil eder, Taraflar’ın defter ve kayıtları arasında bir çelişki bulunması halinde Token’ın usulüne uygun tutulmuş defter ve kayıtları esas alınırve bu madde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında delil sözleşmesi niteliğindedir.

9.6. Taraflar’ın diğer Taraf’a aralarındaki ilişkinin tesisi sırasında belirtmiş olduğu yazılı adresleri tebligat adresleridir. Herhangi bir adres değişikliği diğer Taraf’a 7 (yedi) işgünü içerisinde yazılı olarak bildirilmediği takdirde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli tebligat sayılır. Her halükarda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde18/III’de belirtilen tüm ihtar ve/veya ihbarlar (diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihtar veya ihbarlar), ancak noter aracılığıyla, veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması halinde geçerli bir şekilde tebliğ edilmiş kabul edilecektir. Üye İşyeri, KEP adresini yazılı olarak Token’a iletecektir.

9.7. Üye İşyeri, Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, işbu Kurallar’ı ve/veya Protokol’ü ve/veya bunlardan doğan haklarını ve/veya borçlarını üçüncü taraflara sadece Token’ın ön yazılı onayı almış olmak kaydı ile devir ya da temlik edebilir. Token’ın yazılı ön onayı alınmaksızın gerçekleştirilmiş bir devir ya da temlik işlemi hüküm doğurmayacaktır. Token, Üye İşyeri Sözleşmesi’ni, işbu Kurallar’ı ve/veya Protokol’ü ve/veya bunlardan doğan haklarını ve/veya borçlarını Üye İşyeri’nin yazılı ön onayı bulunmaksızın üçüncü taraflara devredebilir.

9.8. Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve/veya Protokol, Taraflar arasında hiçbir ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren vb. ilişki tesis etmez, Taraflar birbirleri adına veya hesabına herhangi bir işlem gerçekleştiremez, beyanda bulunamaz.

9.9. Üye İşyeri Sözleşmesi’nden ve işbu Kurallar’dan doğacak damga vergisi ile diğer tüm vergi ve masraflar Taraflar arasında yarı yarıya paylaşılacaktır. Bu kapsamda, damga vergisi Üye İşyeri tarafından ödenecek ve yarısı Token’a faturalandırılacaktır.

9.10. Taraflar aşağıda yazılı Eklerin işbu Kurallar ile birlikte Üye İşyeri Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ve beyan ederler.

9.11. Üye İşyeri Sözleşmesi’ne, işbu Kurallar’a ve Protokol’e Türk hukuku uygulanır. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

EKLER:

EK 1: Yemek Kartı Hizmetleri Protokolü
EK 2: Tokenflex Üye İşyeri Temsilcisi/Çalışanı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metn

EK 1
YEMEK KARTI HİZMETLERİ PROTOKOLÜ

1. Genel Hükümler

1.1 Token, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Madde 12/A uyarınca Müşteri’nin personeli olan Kullanıcı’nın İş Yeri dışında yemek hizmeti temin etmesine imkan sağlayan yemek kartının Üye İşyeri’nde geçerli olmasını sağlayacaktır (“Yemek Kartı Hizmetleri”). Yemek Kartı Hizmetleri’ne Kurallar ve işbu Yemek Kartı Hizmetleri Protokolü (“Protokol”) uygulanacaktır.

1.2 Üye İşyeri, işbu yemek kartlarında yer alan bakiye ile kendi işletmesi nezdinde Kullanıcı’nın yemek ve tüketime hazır gıda (pişirme veya herhangi başka bir işleme ihtiyaç olmaksızın, doğrudan insan tüketimine sunulması amaçlanarak üretilen gıda) alımlarına imkan verecektir, hiçbir şekilde nakde çevirmeyecektir. Üye İşyeri, yalnızca perakende satışların kapsamda olduğunu ve kendisi tarafından Kullanıcı’nın satın alımlarının hiçbir şekilde ayrıca (her ne nam altında olsun) ücretlendirilemeyeceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder.

1.3 Üye İşyeri’nin Kullanıcı’nın Yemek Kartı Hizmetleri’nden faydalanması nedeniyle ek bir ücretlendirmeye tabi tutulmasına, üçüncü taraflara göre dezavantajlı bir duruma getirilmesine, veya herhangi bir şekilde Yemek Kartı Hizmetleri’nden faydalanmayı tercih etmemesine sebebiyet verebilecek bir uygulamaya maruz bırakılmasına sebebiyet verir ise veyahut işbu durumları engellemez ise Token tarafından Üye İşyeri Sözleşmesi, Kurallar ve işbu Protokol’ün derhal haklı sebeple tazminatsız feshedilebileceğini ve fesih/zarar/kusurdan bağımsız olarak her bir aykırı uygulama başına derhal 750 (yediyüzelli) Türk Lirası cezai şart ödemekle yükümlü olacağını ve bu tutarın fahiş olmadığını kabul ve beyan eder. Üye İşyeri, söz konusu cezai şart tutarının mevcut ekonomik koşullar gözetilerek Token tarafından tek taraflı olarak güncellenebileceğini ve işbu Protokol ile yayınlanacağını, yayınlanma tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini kabul eder.

1.4 Müşteri sayısı, Kullanıcı sayısı, işlem hacmi gibi unsurlar değişiklik gösterebilecek olup Token, Üye İşyeri’ne belirli bir sayıda/nitelikte potansiyel Müşteri/Kullanıcı/alışveriş hacmi sağlamayı taahhüt etmez.

1.5 Yemek Kartı Hizmetleri, içerisinde Kullanıcı’nın kullanımına sunulan bakiye süreli/süresiz fiziksel ya da dijital yemek kartı, yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar ile sağlanabilir. Bu hallerde Üye İşyeri, Token tarafından kendisine yazılı olarak iletilen teknolojik ve altyapısal gereklilikleri sağlayacağını, aksi takdirde ilgili Kullanıcılar’ın Yemek Kartı Hizmetleri’nden Üye İşyeri’nde faydalanamayabileceğini bildiğini kabul eder.

1.6 Üye İşyeri, Yemek Kartı Hizmetleri’nin hukuka veya Kurallar’a ve/veya Protokol’e aykırı olarak kullanıldığı ve/veya şüpheli işlemlere konu edildiği ihtimalini görür veya işbu halleri tespit ederse derhal ve her halükarda 2 (iki) işgünü içerisinde Token’a detayları ile birlikte yazılı bildirimde bulunur.

1.7 Üye İş Yeri, Kullanıcılar’a sağlayacağı yemek ve tüketime hazır gıda satışlarında ve bu kapsamdaki hizmetlerinde tek sorumlu tarafın kendisi olduğunu, Token’ın işbu ürün ve hizmetlerin sağlanmasında herhangi rolü, taahhüdü ve/veya sorumluluğu bulunmadığını, ürün ve hizmetlerini yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getireceğini, Üye İşyeri’nin ürün ve hizmetlerine ilişkin herhangi bir Kullanıcı / Müşteri talebinin, yetkili merci taleplerinin ve/veya ileten taraftan veya içerikten bağımsız olarak herhangi bir talebin, şikayetin, talimatın vb. Token’a iletilmesi halinde Token nezdinde söz konusu olabilecek, idari para cezaları, tazminat, yaptırım dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü zararın kendisine (Üye İşyeri’ne) derhal ödenmek üzere rücu edileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde, Üye İşyeri Sözleşmesi’nin, Kurallar’ın ve/veya işbu Protokol’ün herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak yürürlükte kalır.

1.8 Üye İşyeri, Token tarafından sağlanan ve üzerinde Token ve/veya Yemek Kartı Hizmetleri işaret, logo, marka ve/veya görsellerinin bulunduğu veya üye iş yeri ağını ifade eden ibareleri ihtiva eden her türlü tabela, donanım, işaret, pano, levha ve sair tanıtım malzemelerini (“Materyal”) kullanma ve sergileme konusunda -Token’ın önceden yazılı olarak bildireceği standart ve talimatlara uygun olarak kullanmak kaydı ile-münhasıran karar verme hak ve yetkisine sahiptir. Üye İşyeri bu tür malzemelerin nereye konulacağına karar verme hakkını saklı tutar. Token tarafından yazılı bir şekilde yetkilendirilmedikçe Üye İşyeri Materyal üzerinde hiçbir değişiklik yapmayacak, tahrip etmeyecektir. Materyal’in eskimesi, okunmaz hale gelmesi ve benzeri herhangi bir Materyal’in sağlandığı şekilde sunulmasını engelleyici durumda Üye İşyeri derhal Token’a yazılı bildirimde bulunur ve kendisine iletilen yeni Materyal’i işbu maddeye uygun olarak konumlandırır. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına; Materyal’in mülkiyeti münhasıran Token’da kalacaktır. Üye İşyeri, Token’ın kurumsal kimliğini zedeleyici, markalar arasında karışıklığa yol açıcı ve Token’ın markası üzerinde sair olumsuz etkiler oluşturabilecek tarzda herhangi bir reklam/tanıtım yapmayacaktır.

1.9 Üye İşyeri ödeme kaydedici cihazların kullanımı başta olmak üzere vergi usul ve GİB mevzuatına uygunluğun sağlanmasından münhasıran sorumludur. Token, cihazların sahibi olmadığı gibi cihazlara ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

2. Lisans

2.1 Yemek Kartı Hizmetleri’nin Üye İşyeri’nde geçerli olabilmesi için Üye İşyeri, ödeme kaydedici cihazlarında Token’ın Yemek Kartı Hizmetleri uygulamasının (“Yazılım”) yüklü ve çalışır durumda olması gerektiğini bildiğini kabul eder. Token, yalnızca Kurallar uyarınca işbu Protokol ile Üye İşyeri Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin Üye İşyeri tarafından yerine getirilmesi ve Yemek Kartı Hizmetleri’nden faydalandırılarak Kullanıcı’ya yemek ve tüketime hazır gıda tedarikinin gerçekleştirilmesi amacıyla , Üye İşyeri’ne Yazılım üzerinde işbu Protokol süresi ile sınırlı olarak devredilemez, alt lisans verilemez ve münhasır olmayan şekilde kullanım hakkı/ lisans (basit ruhsat) vermektedir. Üye İş Yeri’ne tanınan bu sınırlı kullanım hakkı hiçbir ad altında Token’a karşı, Token’ın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. Üye İşyeri, Kurallar ve Protokol kapsamında kendisine açıkça verilen hak ve yetkilerin dışında, Token Ürünleri ve Token Sistemleri üzerinde herhangi bir hak ve yetkiye sahip değildir.

2.2 Üye İşyeri, Yazılım’ı yalnızca işbu Protokol’de belirtilen kapsamda ve Kurallar’a uygun olarak kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş şirket vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Token tarafından Yazılım kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Protokol kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üye İşyeri’nin Yazılım veya Token sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Yazılım’a veya Token’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Yazılım’a ait diğer yazılımların/modüllerin çalışmasını veya diğer üye iş yerlerinin Yazılım’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Yazılım’a orantısız yük bindirmesi; Yazılım’ın kaynak kodlarına veya Token’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Yazılım’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Token sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

2.3 Üye İşyeri, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Token veya Yazılım ile hukuka aykırı olarak rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini ve hiçbir ad altında bu şekilde bir çalışma içerisinde yer almayacağını kabul ve taahhüt eder.

2.4 Token, önceden haber vermeksizin Yazılım’ın kod, süreç, akış ve/veya tasarımında dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapabilir, Yazılım bakım çalışmaları gerçekleştirebilir ve geçici kesintiler söz konusu olabilir. Token, Yazılım’ın yükleneceği cihazlara ilişkin herhangi bir yükümlülük altına girmemektedir. İlgili donanım, bakım, tamir vb. tüm süreçlere ilişkin sorumluluk münhasıran Üye İşyeri’ne aittir.

2.5 Token, Yazılım’ı “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup Yazılım’ın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Üye İş Yeri’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Token, her ne nam altında olursa olsun Üye İşyeri’nin (i) Yazılım’ı yanlış kullanması veya taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Yazılım üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

3. ÖDEME

Üye İşyeri ile Token arasındaki ödeme hükümleri, aşağıda belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilir.

3.1. Taraflar arasında 2 tür faturalaşma süreci olacaktır:

(i) Üye İşyeri Faturası ve Ödeme Süreci
(ii) Komisyon Faturası ve Ödeme Süreci

3.2. Üye İşyeri, Yemek Kartı Hizmetleri aracılığı ile kendi nezdinde gerçekleştirilen işlemlere dair faturaları Mevzuat’a uygun olarak Taraflarca yazılı olarak mutabık kalınan periyotlar ile Token’ın yazılı olarak belirteceği kanal üzerinden iletecektir. Token, dilediği zaman düzenlenecek faturalara ilişkin ek gereklilikler (faturanın teslimi, içerisinde yer alması gereken bilgi vb.) belirleyebilme hakkına sahiptir.Token bu hususu Üye İşyeri’ne yazılı olarak bildirecektir. Bu durumda, ilgili yazılı bildirimin tebellüğ tarihini takip eden ilk fatura düzenleme tarihinden itibaren Üye İş Yeri faturaları işbu gerekliliklere uygun olarak düzenlemek ve Token’a iletmekle yükümlüdür. Üye İşyeri’nin e-arşiv fatura mükellefi olması halinde faturaları e-arsiv@tokenflex.com.tr adresine “xml” formatında iletmesi gerekmektedir. Aksi halde başka formatta iletilen faturaların ödemesinin vadesinde gerçekleştirilememesinden Token sorumlu tutulamaz.

İşbu faturalar, düzenlenme tarihlerinden itibaren 1(bir) iş günü içinde Token’a iletilecektir. Buna göre Kullanıcılar’ın Üye İşyeri’nde yaptıkları alışverişlere yönelik olarak düzenlenecek Üye İşyeri Faturası ve Ödeme Süreci aşağıdaki şekilde olacaktır:

        3.2.1. Kullanıcılar’ın, Üye İşyeri’nde yaptıkları alışverişlerin tutarına istinaden Üye İş Yeri tarafından Token’a ayda en fazla iki fatura kesilecektir. Üye İşyeri tarafından söz konusu faturalar, her ayın 7’si ile son günü arasında düzenlenecektir.
        3.2.2 Token, Üye İşyeri tarafından kesilen faturayı tebellüğ ettiği tarihten itibaren 30 gün sonra gelen ilk Token ödeme gününde, fatura bedelini Üye İşyeri Sözleşmesi’nde “Banka Bilgileri” başlığı altında belirtilen Üye İşyeri Banka Hesabı’na yatıracaktır.

Üye İşyeri, talep edilmesi halinde Token’a incelemesi için ilgili faturaya konu işlemleri tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri sağlayacağını, Token tarafından gerçekleştirilen işbu inceleme sonrasında ödemenin yapılabileceğini ve inceleme sebebiyle fatura bedelinin zamanında ödenmemesi halinde Token’ın temerrüde düşmüş sayılmayacağını kabul eder. Üye İşyeri, her fatura için Token’a, ilgili faturaya konu yemek hizmetine ilişkin olarak kendi üye işyerleri bazında harcama kırılımlarını gönderecektir.

3.3. Token, kendisine Madde 3.2. uyarınca iletilen faturalarda yer alan tutarlardan, Taraflarca mutabık kalınarak belirlenen orandaki hizmet bedelini mahsup ederek kalan tutarı, fatura tarihinden itibaren Taraflarca mutabık kalınan süre içerisinde Üye İşyeri’nin, Üye İşyeri Sözleşmesi’nde “Banka Bilgileri” başlığı altında belirtilen hesabına yatıracaktır. Buna göre Kullanıcılar’ın Üye İşyeri’nde yaptıkları alışverişlere yönelik olarak düzenlenecek Komisyon Faturası ve Ödeme Süreci aşağıdaki şekilde olacaktır:

        3.3.1. Kullanıcıların Üye İşyeri’nde yapacağı alışverişler için, Üye İşyeri’nin Token’a ödeyeceği bedel, bu kapsamdaki KDV hariç toplam alışveriş tutarının %6’sı + KDV kadar olacaktır.
        3.3.2. 3.3.1.’de belirtilen ödemelere ilişkin faturalar Token tarafından 3.2.1’de belirtilen faturalarla aynı gün kesilecek olup, 3.2.2’deki ödeme ile 3.3.2’deki ödeme birbirine mahsup edilerek ödeme işlemi gerçekleştirilecektir.

3.4. Faturalar, Üye İşyeri’nin birden fazla şubesi olması halinde, Üye İşyeri tarafından merkezi olarak tek fatura olarak kesilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Taraflar, şube ya da bölge bazlı faturalaşma yapılmayacağı konusunda mutabıktırlar.

3.5. Üye İşyeri, E-Fatura sistemine kayıtlı ise, faturalarını e-fatura olarak kullandıkları online platform üzerinden gönderecek, matbu fatura göndermeyecektir. Üye İşyerinin e-fatura sistemine kayıtlı olmaması durumunda, faturalarını Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın e-arşiv portaIı üzerinden oluşturacaktır. E-arşiv portali üzerinden fatura oluşturan Üye İşyeri faturalarını Token’ın e-arsiv@tokenflex.com.tr adresine e-mail ile gönderecektir.

3.6. Token, Üye İşyeri Sözleşmesi, işbu Protokol ve Kurallar kapsamında Üye İşyeri’ne yapacağı ödemelerden alacaklarını mahsup ederek ödeme hakkına sahiptir.

3.7. İşbu Protokol aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 89. maddesi anlamında “cari hesap sözleşmesi” niteliğinde olup, anılan Kanun’un cari hesaba ilişkin bütün hükümlerine tabidir. Taraflar, Protokol’den doğacak alacak ve borçların Taraflar nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul ve taahhüt eder. İşbu Protokol yürürlükte kaldığı sürece, her ay hesap kapatma dönemlerinde ve her hâlükârda yıl sonlarında hesap mutabakatları yapılacaktır. Token tarafından her ay cari hesap mutabakatı Üye İşyeri’ne gönderilecek olup Üye İşyeri mutabakatı aldığı tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul etmiş sayılır. Token ve Üye İşyeri arasında hesaplarda mutabakatsızlık olması durumunda Token’ın hesapları geçerli addedilecektir.

3.8. Mevzuat’ın izin verdiği sınırlar dahilinde hizmet bedeli oranı ve/veya ödeme vadesi Token tarafından dilediği zaman değiştirilebilecektir. Taraflar, fatura bedelinin belirli bir tutarı aşması durumunda vadenin kısaltılması hususunda ayrıca yazılı olarak anlaşma yapabilirler.

3.9. İşbu 3. madde kapsamında Taraflar’ın mutabakatı ile belirlenecek olan hususlar ayrıca elektronik/yazılı ortamda mutabakatları uyarınca düzenlenecek olup aksi Üye İşyeri Sözleşmesi’nde, Protokol’de/Kurallar’da öngörülmemişse yine Taraflar’ın yazılı mutabakatı ile değiştirilebilecektir.

EK 2
TOKENFLEX ÜYE İŞYERİ TEMSİLCİSİ/ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Token Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://www.tokeninc.com/getmedia/fc7987be-2048-4ca8-bf08-4be3e1930e65/3-tokenfinansal-kisisel-verilerin-korunmas-ve-islenmesi-politikas-04102022.pdf adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisinin kurulması ve aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un 4. maddesi gereğince “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” bir şekilde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üye işyeri başvurusunun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisinin kurulması ve iletişimlerin sağlanması,
 • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi.
 • Tokenflex mobil uygulaması kullanımına ilişkin iletişimlerin sağlanması, edimlerin yerine getirilmesi,
 • Destek hizmetlerinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İş süreçlerinin ve iş geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık Rızanın Bulunması Halinde;

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz kapsamında ifa yardımcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. İş ortaklarımız güncellenebilecek olup bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile https://www.tokeninc.com/is-ortaklari/ linki üzerinden görüntülenebilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze yapılan görüşmeler ve doldurduğunuz formlar ile elektronik ortamda çevrim içi başvuru/öneri/şikayet gibi formlar, internet adresimiz, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e- posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.tokeninc.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.