TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İŞ ORTAĞI/TEDARİKÇİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Token Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel  verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://www.tokeninc.com/getmedia/fc7987be-2048-4ca8-bf08-4be3e1930e65/3-tokenfinansal-kisisel-verilerin-korunmas-ve-islenmesi-politikas-04102022.pdf adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un 4. maddesi gereğince “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” bir şekilde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisi kurulması ve iletişimlerin sağlanması,
 • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi,
 • Çalışanı/yetkilisi olduğunuz firmanın Şirketimiz ile arasında bulunan iş ilişkisi kapsamında bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Tedarik zinciri süreçlerinin yönetilmesi,
 • Destek hizmetlerinin sağlanması,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma ile yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin üretim ve/veya operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Denetim/etik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirketimizin taraf olduğu hukuk işlerinin ve süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi,
 • Çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma ile ticari ilişkilerin yönetilmesi ve sosyal çalışmalarda bulunulması,
 • Şirketimizin faaliyetlerinin Şirketimiz prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Finans ve muhasebe işlerinin takibi.

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirketimize iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimizin tabi olduğu mevzuatlardan doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen zamanaşımı süresince saklanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Açık Rızanın Bulunması Halinde;

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz kapsamında ifa yardımcılarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. İş ortaklarımız güncellenebilecek olup bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile https://www.tokeninc.com/is-ortaklari/ linki üzerinden görüntülenebilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında fiziki ortamda yüz yüze yapılan ziyaretler, posta/kargo ve doldurduğunuz formlar ile; elektronik ortamda faks, e-posta, çağrı merkezi, Şirket içi sistemler, sosyal medya hesapları, doldurduğunuz talep/başvuru formları, internet sitemiz, mobil uygulama ve telefon görüşmeleri üzerinden toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.tokeninc.com/getmedia/39eae149-393a-426f-a0da-f0d319a6c4f9/24-token-ilgili-kisi-basvuru-formu-mayis22-1908-ok.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Son güncelleme tarihi: 10.05.2024