TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL MÜŞTERİ YETKİLİSİ/ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Token Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://www.tokeninc.com/getmedia/fc7987be-2048-4ca8-bf08-4be3e1930e65/3-tokenfinansal-kisisel-verilerin-korunmas-ve-islenmesi-politikas-04102022.pdf adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisinin kurulması ve aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un 4. maddesi gereğince “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” bir şekilde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisi kurulması ve iletişimlerin sağlanması,
 • Kurumsal Müşteri başvurusunun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi,
 • TokenFlex mobil uygulamasının kullanımına ilişkin iletişimlerin sağlanması, edimlerin yerine getirilmesi,
 • Destek hizmetlerinin sağlanması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • İş süreçlerinin ve iş geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Finans ve muhasebe işlemlerinin yönetimi,
 • Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Açık Rızanın Bulunması Halinde;

 • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz kapsamında ifa yardımcılarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. İş ortaklarımız güncellenebilecek olup bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile https://www.tokeninc.com/is-ortaklari/ linki üzerinden görüntülenebilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda Şirket içi sistemler, faks, e-posta, çağrı merkezi, telefon, mobil uygulama, internet sayfamız, ön talep formu, başvuru formu ve sosyal medya hesapları ile fiziki ortamda posta, Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.tokeninc.com/TokenEcommerce/media/Token/pdf/token-ilgili-kisi-basvuru-formu-mayis- 22-1908.pdf adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Son güncelleme tarihi: 03.04.2024