TOKENFLEX ÜYE İŞYERİ TEMSİLCİSİ/ÇALIŞANI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Token Finansal Teknolojiler Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere; https://www.tokeninc.com/getmedia/fc7987be-2048-4ca8-bf08-4be3e1930e65/3-tokenfinansal-kisisel-verilerin-korunmas-ve-islenmesi-politikas-04102022.pdf adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisinin kurulması ve aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve Kanun’un 4. maddesi gereğince “amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü” bir şekilde işlenebilecektir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Üye işyeri başvurusunun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
 • Şirketimiz ile çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasında iş ilişkisinin kurulması ve iletişimlerin sağlanması,
 • Şirketimizle çalışanı/yetkilisi olduğunuz firma arasındaki iş ilişkisi dolayısıyla ortaya çıkan her türlü edimin yerine getirilmesi.
 • Tokenflex mobil uygulaması kullanımına ilişkin iletişimlerin sağlanması, edimlerin yerine getirilmesi,
 • Destek hizmetlerinin sağlanması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İş süreçlerinin ve iş geliştirme faaliyetlerinin oluşturulması, planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin dahil olduğu hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

Açık Rızanın Bulunması Halinde;

 • • Kimlik ve iletişim verilerinizin tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla işlenmesi.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz kapsamında ifa yardımcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. İş ortaklarımız güncellenebilecek olup bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile https://www.tokeninc.com/is-ortaklari/ linki üzerinden görüntülenebilir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, fiziki ortamda yüz yüze yapılan görüşmeler ve doldurduğunuz formlar ile elektronik ortamda çevrim içi başvuru/öneri/şikayet gibi formlar, internet adresimiz, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e- posta ve telefon kanalları üzerinden toplanmaktadır.

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.tokeninc.com/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu ile Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Son güncelleme tarihi: 03.04.2024